Obowiązek informacyjny RODO

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) w imieniu firmy Anna i Wojciech Lasek, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RAGTIME Sp.J. (zwana dalej Ragtime Sp. J. ) z siedzibą w Opolu, ul. 1 Maja 19 (oficyna), legitymująca się następującymi numerami wpisów do rejestrów: KRS: 0000441079, NIP: 7543068425, REGON: 161497620, informuje, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo ww. danych.

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem strony ww. ragtime.pl
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Anna i Wojciech Lasek, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RAGTIME Sp.J. (zwana dalej Ragtime Sp. J. ) z siedzibą w Opolu, ul. 1 Maja 19 (oficyna), legitymująca się następującymi numerami
 • kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod numerem telefonu 77 454 66 78 oraz mailowo wlasek@ragtime.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • Dane osobowe przekazywane przy zamówieniu towarów lub usług (np. wynajem sprzętu, oświetlenia, usługi komisowe itp.) – w celu realizacji umowy zawartej z klientem, przez czas obowiązywania umowy z klientem,
 • dane osobowe przekazywane telefonicznie lub mailowo - w celu skontaktowania się z klientem o udzielenia mu
 • wyjaśnień, odpowiedzi na pytania - przez okres kontaktowania się z klientem,
 • dane osobowe przekazane podczas składania zamówienia bez rejestracji konta zamawiającego w sklepie
 • internetowym www.ragtime.pl – dla potrzeb wykonania zawartej umowy, kontaktowania się z klientem – do czasu
 • realizacji zawartej z Panią/Panem umowy.
 • Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w punktach powyżej dane osobowe klientów mogą być
 • przechowywane w celach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności w celu:
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy,
  • windykacji należności
  • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w punktach a) i b) powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu umowy zawartej z klientem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z klientem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w punkcie c) powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielona zgody osoby przekazującej swoje dane osobowe.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych w punkcie c) powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielona zgody osoby przekazującej swoje dane osobowe.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówień lub innych usług dokonywanych na Pana/Pani rzecz przez Ragtime Sp. J. lub na czas posiadania konta na stronie ⦁ www.ragtime.pl a po zakończeniu ww. okresów wyłącznie w zakresie, na zasadach i przez okres wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Ragtime Sp. J. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa (księgowość) jak również w celach statystycznych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, mailem, lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) z użyciem platformy ePUAP. gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Konsekwencją braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych jest brak możliwości rozpoczęcia procesu realizacji zamówień na Pana/Pani rzecz
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.
 • Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.